Stanowisko

Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

w latach 2021-2027

..............................................................................................................................................................................

Stanowisko

Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
w sprawie roli samorządu terytorialnego w programowaniu

i realizacji polityki regionalnej
w procesie konsultacji projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027

 

...........................................................................................................................................

Stanowisko

Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

w sprawie założeń w zakresie regulacji dotyczących planu ogólnego i jego roli

przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach pre-konsultacji

prac nad reformą systemu planowania przestrzennego w Polsce

...........................................................................................................................................................................

Stanowisko

Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Polskiej Akademii Nauk (KPZK PAN)

na temat architektury programów operacyjnych w Polsce

w ramach europejskiej polityki spójności w latach 2021-2027

 

 

..................................................................................................................................................................

 

Opinion

of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning,

Polish Academy of Sciences

on the renewed EU Territorial Agenda

...................................................................................................................................................................................

 

Stanowisko

Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK

..................................................................................................................................................................................

Stanowisko KPZK PAN

w sprawie likwidacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

i potrzeby instytucjonalnej integracji systemu zarządzania rozwojem

 .....................................................................................................................................................................................

 

Stanowisko KPZK PAN

w sprawie 

Zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i zmianie innych ustaw

...............................................................................................................................................................

 

Stanowisko Prezydium KPZK PAN w sprawie zawodu architekta i urbanisty – planisty,

w związku z prowadzonymi konsultacjami projektu ustawy o architektach, projektu ustawy o inżynierach budownictwa i projektu ustawy zmieniającej przepisy ustawy o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji

 ...............................................................................................................................................................

 

 

W ramach konsultacji publicznych

projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN opracował:

 • stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (plik do pobrania)
 • uwagi w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (plik do pobrania)

Oba dokumenty zostały przesłane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

 

............................................................................................................................................................

 

 Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

opracował stanowisko nt. Roli jednostek samorządu terytorialnego w polityce rozwoju. 

Plik do pobrania Rola JST w polityce rozwoju

 

............................................................................................................................................................

Uwagi zgłoszone przez KPZK PAN w ramach konsultacji publicznych

projektu Krajowej Polityki Miejskiej

 

Formularz do zgłaszania uwag

zgłaszający: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Podsumowanie uwzględniania uwag zgłoszonych do wersji I KPM w Stanowisku KPZK PAN w sprawie Krajowej Polityki Miejskiej

(stanowisko z dnia 31.07.2014 przesłane do MIiR).

Ocena uwzględnienia uwag zgłoszonych do I wersji dokumentu:

 1. Należy za korzystne uznać skrócenie dokumentu w stosunku do I wersji, a także umieszenie części informacji w załącznikach. Równocześnie należy zauważyć, że w wersji II (obecnie przestawionej do konsultacji) znajdują się jeszcze duże partie tekstu, które mogłyby zostać przeniesione do załączników (np. formy, narzędzia i instrumenty partycypacji publicznej s. 35-37, tym bardziej, że są to formy uniwersalne, które dotyczą nie tylko polityki miejskiej)
 2. Ciągle aktualne jest stanowisko KPZK PAN odnośnie do projektu KPM wersja I, ponieważ wersja II KPM jest w swym układzie treściowym i logicznym powtórzeniem wersji I
 3. Powinno się ponownie rozważyć postulowane oddzielanie kwestii wyjaśniających, informacyjnych od zasadniczej części dokumentu
 4. Dokument odnosi się w założeniu do wszystkich miast, brak w nim wyraźnego rozróżnienia skali i znaczenia miast (co było postulowane)
 5. Postulowane przeformułowanie celu strategicznego nie zostało wprowadzone, a zmiany zapisów wizji są niewielkie (wprowadzono zmieniony horyzont czasowy i usunięto ostanie zdanie stanowiące powtórzenie treści)
 6. Nie zmieniono sformułowania wątków tematycznych na postulowane obszary tematyczne (obejmujące zagadnienia przestrzenne, społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne).
 7. W opisach wątków tematycznych dokonano zmian, ale nie dokonano uspójnienia zapisów wątków tematycznych i nie wprowadzono postulowanych jednolitych kwestii tj.: cele, priorytety, kierunki działań, instrumentarium realizacji, kwestie monitoringu.

 

 

Stanowisko

Prezydium Polskiej Akademii Nauk

z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie uwzględnienia w polityce rozwoju i przepisach prawa wyników badań

naukowych dotyczących potrzeb kształtowania przestrzennego rozwoju Polski

 

...............................................................................................................................................................

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE UWARUNKOWAŃ, SKUTKÓW I KOSZTÓW

CHAOSU PRZESTRZENNEGO

ORAZ REKOMENDACJE DLA KONIECZNEJ REFORMY SYSTEMU

GOSPODAROWANIA I PLANOWANIA PRZESTRZENIĄ

 

na podstawie trzytomowego opracowania Studia nad chaosem przestrzennym

 

Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), 2018, Studia nad chaosem przestrzennym, Studia KPZK PAN, 182, Warszawa. Tom I: A. Kowalewski, M. J. Nowak, Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje, 173 s. Tom II: Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), Koszty chaosu przestrzennego, 437 s. Tom III: Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego, 231 s.

Publikacje dostępne w Czytelni Czasopism PAN:  http://www.czasopisma.pan.pl/skpzk/125268,  http://www.czasopisma.pan.pl/skpzk/125267, http://www.czasopisma.pan.pl/skpzk/125355

 

 ...............................................................................................................................................................

 Artykuły, wywiady dotyczące problematyki chaosu przestrzennego

 

 

 

 

 

 • Miasto na Wsi -  z prof. Tadeuszem Markowskim, przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN rozmawia Anna Leszkowska  (wywiad opublikowany w Sprawy Nauki, Nr 11 (234) / listopad 2018) Cały wywiad

 

 • Chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt miliardów rocznie - z prof. Przemysławem Śleszyńskim rozmawia Adam Chmieleński (29.11.2017) Cała rozmowa

 

 • W przestrzennym chaosie  - z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN rozmawia Krystyna Hanyga (wywiad opublikowany w Sprawy Nauki, maj 2014)  Cały wywiad

 

 • Ład przestrzenny i jego właściciele (artykuł opublikowany w Rzeczpospolitej, 22 maja 2014)  Cały artykuł

 

Szanowni Państwo,

Troska o efektywną politykę przestrzenną, wsparcie dla samorządu lokalnego i regionalnego oraz działania na rzecz terytorialnego wymiaru prowadzonych w Polsce polityk sektorowych, są statutowymi zadaniami Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jako komitet problemowy przy Prezydium Akademii, czujemy się jednocześnie zobowiązani do wyrażania opinii na temat kluczowych problemów społeczno-gospodarczych kraju.

Zwyczajowo od wielu lat Komitet zabiera głos przygotowując stanowiska, opinie a od 2020 r. także opracowania typu „policy brief”. Z uwagi na dużą dynamikę zjawisk zachodzących w przestrzeni (jak pandemia COVID-19) oraz tempo i znaczenie niektórych decyzji polityczno-administracyjnych o wymiarze terytorialnym, zdecydowaliśmy się także na nową formę wyprowadzi w postaci roboczych „reflection papers”. Jako pierwszą w styczniu 2021 przedstawiliśmy Państwu refleksję na temat sprawnej logistyki szczepień.

Obecnie zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem członków Prezydium KPZK PAN dotyczącym Europeizacji polityki przestrzennej Polski w konsekwencji postanowień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) 2021-2026 (Reflection paper nr 3). 

 

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

Przewodniczący KPZK PAN

 

 ...............................................................................................................................................................

Reflection paper nr 3

Europeizacja polityki przestrzennej Polski w konsekwencji postanowień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) 2021-2026

 

...............................................................................................................................................................

 

 Reflection paper nr 2

Refleksje na temat roli samorządów wojewódzkich i lokalnych we wdrażaniu  środków strukturalnych UE na lata 2021-2027

.................................................................................................................................................................

Reflection paper nr 1

Pismo wprowadzające

Tekst reflection paper  dotyczacy potrzeb sprawnej logistyki szczepień

Rozmieszczenie punktów szczepień na COVID-19 a struktura demograficzna

 

Pobierz plik

KPZK PAN uważa, iż zmiany wielu przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są konieczne i pilne. Wyrażamy opinię, że zmiany idą we właściwym kierunku, ale nadal nie zmieniają istoty problemów generowanych przez obowiązujący system planowania i utrwalone orzecznictwo sądowe.

 

Ukazał się wywiad z Przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, a także Prezesem ZG Towarzystwa Urbanistów Polskich i Kierownikiem Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr. hab. Tadeuszem Markowskim na temat  problemów zagospodarowania przestrzennego. Wywiad zatytułowany „Chaos w przestrzeni” opublikowano w miesięczniku publicystyczno – informacyjnym „Sprawy Nauki”, w dn. 30 grudnia 2014 r. 

Link do artykułu

Link do numeru styczniowego (2015) miesięcznika "Sprawy Nauki"